​HOF VAN CASSATIE 
COUR DE CASSATION KASSATIONSHOF

​Laatste nieuws

Recente belangwekkende arresten

23 november 2023

C.23.0023.N

​Het Hof bevestigt in voltallige zitting het begrip “onderneming” voor natuurlijke personen.

22 november 2023

P.23.1516.F

​​Het Hof van Cassatie stelt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap een vraag over de uitlegging van artikel 4.6 van het kaderbesluit van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.

22 november 2023

P.23.0977.F

​Een rechter kan enkel een gevangenisstraf wegens onwettig verblijf opleggen aan een vreemdeling die hij voor andere feiten veroordeelt in zoverre laatstgenoemde, die aan de in de Terugkeerrichtlijn bepaalde dwangmaatregelen is onderworpen, het grondgebied van het Rijk niet heeft verlaten zonder opgave van redenen voor zijn niet-terugkeer.

ZIE MEER